รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
การใช้ SQLite
เพื่อให้ง่ายในการเรียน เราจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น

1. เลือกเมนู Files > New > Android Project
2. พิมพ์ว่า My App แล้วกด Next ไปเรื่อยๆ แล้วกด Finish
3. ไฟล์ activity_main.xml ให้ใส่ Code นี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
  <TextView
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Test Connect SQLite" />
  <EditText
    android:id="@+id/txt_name"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Name" />
  <EditText
    android:id="@+id/txt_age"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Age (Number Only)" />
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >
    <Button
      android:id="@+id/btn_insert"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Insert"
      android:onClick="btn_insert_clicked"/>
    <Button
      android:id="@+id/btn_update"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Update"
      android:onClick="btn_update_clicked"/>
    <Button
      android:id="@+id/btn_delete"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Delete"
      android:onClick="btn_delete_clicked" />
  </LinearLayout>
  <ScrollView
    android:id="@+id/scrollView1"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
      <TextView
        android:id="@+id/txt_res"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="TextView" />
  </ScrollView>
</LinearLayout>
4. ไฟล์ MainActivity.java ให้ใส่ Code นี้
package com.example.myapp;

import java.util.Locale;
import android.app.Activity;
import android.database.sqlite.SQLiteCursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
 
public class MainActivity extends Activity {
 
  EditText txt_name;
  EditText txt_age;
  TextView txt_res;
  
  SQLiteDatabase db;
 
  /** Called when the activity is first created. */
	@Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    txt_name = (EditText) findViewById(R.id.txt_name);
    txt_age = (EditText) findViewById(R.id.txt_age);
    txt_res = (TextView) findViewById(R.id.txt_res);

    db = openOrCreateDatabase( "myapp.db", SQLiteDatabase.CREATE_IF_NECESSARY, null); // สร้าง Database ชื่อ test1.db
    db.setVersion(1);
    db.setLocale(Locale.getDefault());
 
    try {
      String CREATE_TABLE_CONTAIN = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS person (" // ถ้าไม่มี table person ให้ทำการสร้าง
          + "id INTEGER primary key AUTOINCREMENT,"  // ฟิลด์ id ให้เป็น PK
          + "name TEXT,"         // ฟิลด์ name ชนิด Text
          + "age INTEGER);";       // ฟิลด์ age ชนิด Integer 
      db.execSQL(CREATE_TABLE_CONTAIN);
    } catch (Exception e) {}
    showdata(); 
  }
	
  public void btn_insert_clicked(View v) {
    String name = txt_name.getText().toString();  // รับค่าจาก txt_name
    String str_age = txt_age.getText().toString();
 
    if (name.equals("") && str_age.equals("")) { return; }
    
    Integer age = Integer.valueOf(str_age);
    String sql ="insert into person values(null,'" + name + "'," + age + ")";
    try{
      db.execSQL(sql);
    }catch(Exception e){
    }finally{ 
    	//txt_name.setText(""); txt_age.setText("");
    	showdata();
    }
  }
 
  public void btn_update_clicked(View v) {
     String sql = "update person set age=0 where id=1";
     db.execSQL(sql);
     showdata();
  }
 
  public void btn_delete_clicked(View v) {
    String id = txt_name.getText().toString();  // รับค่าจาก txt_name
    String sql = "delete from person where id = '" + id + "'";
    db.execSQL(sql);
    showdata();
  }
 
  public void showdata() { // ดึงข้อมูลมาแสดง
    txt_res.setText("");
    SQLiteCursor cur = (SQLiteCursor) db.rawQuery("select * from person", null);
    cur.moveToFirst();
    while (cur.isAfterLast() == false) {
      txt_res.append("id :"+cur.getString(0)+" ชื่อ :"+cur.getString(1)+" อายุ :"+cur.getString(2)+"\n");
      cur.moveToNext();
    }
    cur.close();
  }
 
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    db.close();
  }
 
}
อ้างอิง : บทความนี้ศึกษาจาก http://android4health.wordpress.com/2012/06/23/sqlite_manage/
ขอบคุณเจ้าของบทความที่เขียนเข้าใจง่ายครับ
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.