รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
การใช้ Button, Checkbox, Radio, Toggle
เพื่อให้ง่ายในการเรียน เราจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น

1. เลือกเมนู Files > New > Android Project
2. พิมพ์ว่า My App แล้วกด Next ไปเรื่อยๆ แล้วกด Finish
3. ไฟล์ activity_main.xml ให้ใส่ Code นี้
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp" >

    <EditText
      android:id="@+id/editText1"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:inputType="textPassword" >

      <requestFocus />
    </EditText>

    <LinearLayout
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center"
      android:orientation="horizontal" >

      <Button
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:onClick="btn_click"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:onClick="btn_click"
        android:text="Button" />

      <Button
        android:id="@+id/button3"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:onClick="btn_click"
        android:text="Button" />
    </LinearLayout>

    <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center"
      android:padding="16dp"
      android:text="@string/hello_world" />

    <RelativeLayout
      android:id="@+id/RelativeLayout1"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:padding="16dp" >

      <RadioGroup
        android:id="@+id/radioGroup1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" >

        <RadioButton
          android:id="@+id/radio0"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:checked="true"
          android:onClick="radio_click"
          android:text="RadioButton" />

        <RadioButton
          android:id="@+id/radio1"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:onClick="radio_click"
          android:text="RadioButton" />

        <RadioButton
          android:id="@+id/radio2"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:onClick="radio_click"
          android:text="RadioButton" />
      </RadioGroup>

      <ToggleButton
        android:id="@+id/toggleButton1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignRight="@+id/checkBox1"
        android:layout_below="@+id/checkBox1"
        android:layout_marginRight="32dp"
        android:onClick="toggle_click"
        android:text="ToggleButton" />

      <CheckBox
        android:id="@+id/checkBox1"
        android:layout_width="120dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentRight="true"
        android:layout_alignTop="@+id/radioGroup1"
        android:onClick="chk_click"
        android:text="CheckBox" />
    </RelativeLayout>
  </LinearLayout>

</ScrollView>
4. ไฟล์ MainActivity.java ให้ใส่ Code นี้
package com.example.myapp;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.ToggleButton;

public class MainActivity extends Activity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
    return true;
  }
  
  public void btn_click(View v){
  	final EditText editName = (EditText) findViewById(R.id.editText1);
  	final TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
  	
  	String u1=editName.getText().toString();
  	
  	switch (v.getId()) {
  	case R.id.button1: u1="1 "+u1; break;
  	case R.id.button2: u1="2 "+u1; break;
  	case R.id.button3: u1="3 "+u1; break;
  	}
  	txtView.setText(u1);
  }
  
  public void chk_click(View v){
  	final CheckBox chk = (CheckBox)findViewById(R.id.checkBox1);
  	if (chk.isChecked()) { chk.setText("Checked"); }else{ chk.setText("unChecked"); }
  }

  public void radio_click(View v){
  	// Code ตัวอย่าง หาค่า radio button
  	final RadioGroup rg = (RadioGroup)findViewById(R.id.radioGroup1);
  	int i1=rg.getCheckedRadioButtonId();
  	RadioButton radio1 = (RadioButton)findViewById(i1);
  	String u1="";
  	if (radio1.isChecked()) { u1=" checked"; }else{ u1=" unchecked"; }

  	switch (i1) {
  	case R.id.radio0: u1="radio 1 "+u1; break;
  	case R.id.radio1: u1="radio 2 "+u1; break;
  	case R.id.radio2: u1="radio 3 "+u1; break;
  	}
  	Toast.makeText(this, u1, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  public void toggle_click(View v){
  	final ToggleButton toggle = (ToggleButton)findViewById(v.getId());

  	String u1="";
  	if (toggle.isChecked()) { u1=" เปิด"; }else{ u1=" ปิด"; }
  	
  	Toast.makeText(this, u1, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}
ScrollView ใช้คล่อม layout ทั้งหมด เพื่อให้สามารถเลื่อนขึ้นลงได้
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.