รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
การใช้ GridView
เวลาเราเข้า Play Store แล้วเลือกโหลด App รายชื่อ App ที่เราเห็น จะแสดงผลด้วย GridView
การเขียน Code เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงใน GridView ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร
ผมได้หาใน google แล้วรวบรวมตัวอย่าง Code จากเว็บต่างๆมาเรียบเรียงเป็นหน้านี้

เพื่อให้ง่ายในการเรียน เราจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น

1. เลือกเมนู Files > New > Android Project
2. พิมพ์ว่า My App แล้วกด Next ไปเรื่อยๆ แล้วกด Finish
3. ไฟล์ activity_main.xml ให้ใส่ Code นี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GridView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/gridView1"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:numColumns="auto_fit"
  android:columnWidth="200dp"
  android:horizontalSpacing="8dp"
  android:verticalSpacing="7dp"
  android:padding="8dp"
  android:gravity="center"
  android:background="#eeeeee"
  android:stretchMode="columnWidth" > 
</GridView>
4. ไฟล์ MainActivity.java ให้ใส่ Code นี้
package com.example.myapp;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.GridView;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;

public class MainActivity extends Activity {
	
  static Integer[] arrImg = {
      R.drawable.pic_1, R.drawable.pic_2, R.drawable.pic_3,
      R.drawable.pic_4, R.drawable.pic_5, R.drawable.pic_6,
      R.drawable.pic_7, R.drawable.pic_8, R.drawable.pic_9
  };
	static final String[] titles = new String[] { "พันธ์ทิพย์", "อยากเห็นหน้าคุณ",
		"หมาเห่าเครื่องบิน", "ใจสั่งมา", "อะไรก็ยอม", "ฝนตกที่หน้าต่าง", "แทบขาดใจ", "คุณรู้ไหมครับ", "รักรู้ไหม" };
	static final String[] details = new String[] { "ก็ว่าจะชวนเธอไปดูหนัง และว่าจะชวน เธอไปกินข้าว "
			+ "อยากจะคุย เรื่องของ สองเรา เรื่องเก่าๆ ที่ยังค้างคา", "test",
		"test", "test", "test", "test", "test", "test", "test" };
  
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    
    final GridView gView1 = (GridView)findViewById(R.id.gridView1); 
    	
    gView1.setAdapter(new ImageAdapter(this, titles, details));
    
    gView1.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

    	public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View v,
				int position, long id) {
				
				Intent i = new Intent(getApplicationContext(), FullImageActivity.class);
				i.putExtra("id", arrImg[position]);
				startActivity(i);
			}
		});
   
  }

  
  public class ImageAdapter extends BaseAdapter {
  	private Context context;
  	private final String[] titles;
  	private final String[] details;

  	public ImageAdapter(Context context, String[] titles, String[] details) {
  		this.context = context;
  		this.titles = titles;
  		this.details = details;
  	}
     
    public int getCount() {
      return arrImg.length;
    }
 
    public Object getItem(int position) {
      return position;
    }
 
    public long getItemId(int position) {
      return position;
    }
 
		public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
			
			LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context
					.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
		 
			int i1=position+1;
	 
			View gridView = new View(context);
			gridView = inflater.inflate(R.layout.showimage, null);
 
			ImageView imageView = (ImageView) gridView.findViewById(R.id.imageView1);
			TextView title = (TextView) gridView.findViewById(R.id.textView1);
			TextView detail = (TextView) gridView.findViewById(R.id.textView2);

			imageView.setImageResource(arrImg[position]);
			title.setText(i1+ ". "+titles[position]);
			detail.setText(details[position]);
	 
			return gridView;				
		}
  } 
}
5. ใน Project Explorer คลิกขวาบน My App > res > layout แล้วเลือก New > Android XML File
ตั้งชื่อไฟล์ว่า showimage.xml แล้วกด Finish แล้วแก้ไข code ตามนี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="@drawable/round_corner"
  android:padding="0dp" >

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView1"
    android:layout_width="74dp"
    android:layout_height="74dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:scaleType="centerCrop" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical" >

    <TextView
      android:id="@+id/textView1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:textSize="15sp" >
    </TextView>

    <TextView
      android:id="@+id/textView2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="50dp"
      android:layout_marginTop="5dp"
      android:textColor="#999999"
      android:textSize="12sp" >
    </TextView>
  </LinearLayout>

</LinearLayout>
6. ใน Project Explorer คลิกขวาบน My App > res > layout แล้วเลือก New > Android XML File
ตั้งชื่อไฟล์ว่า full_image.xml แล้วกด Finish แล้วแก้ไข code ตามนี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <ImageView android:id="@+id/full_image_view"
    	android:layout_width="fill_parent"
    	android:layout_height="fill_parent"/>

</LinearLayout>
7. ใน Project Explorer คลิกขวาบน My App > res > drawable-hdpi แล้วเลือก New > Android XML File
ตั้งชื่อไฟล์ว่า round_corner.xml แล้วกด Finish แล้วแก้ไข code ตามนี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shape="rectangle">
 
  <!-- view background color -->
  <solid
    android:color="#ffffff" >
  </solid>
 
  <!-- view border color and width -->
  <stroke
    android:width="0dp"
    android:color="#a9c5ac" >
  </stroke>
 
  <!-- If you want to add some padding -->
  <padding
    android:left="0dp"
    android:top="0dp"
    android:right="0dp"
    android:bottom="0dp"  >
  </padding>
 
  <!-- Here is the corner radius -->
  <corners
    android:radius="3dp"  >
  </corners>
 
</shape>
8. ใน Project Explorer คลิกขวาบน My App > src > com.example.myapp แล้วเลือก New > File
ตั้งชื่อไฟล์ว่า FullImageActivity.java แล้วกด Finish แล้วแก้ไข code ตามนี้
package com.example.myapp;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;

public class FullImageActivity extends Activity {
	
	@Override
	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.full_image);
		
		Intent i = getIntent();
		int id = i.getExtras().getInt("id");
		
		ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.full_image_view);
		imageView.setImageResource(id);
	}
}
9. ใน Project Explorer ในส่วนของ My App > res > drawable-hdpi
ให้หาไฟล์ชื่อ pic_1.jpg ถึง pic_9.jpg มาใส่ไว้ใน folder นี้
อย่างของผมเก็บ Project ไว้ที่ C:\android\workspace\MyApp\
ดังนั้นจึง copy รูปมาใส่ไว้ที่ C:\android\workspace\MyApp\res\drawable-hdpi\

10. แก้ไฟล์ AndroidManifest.xml ตามนี้
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="19" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name="com.example.myapp.MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    
    <activity android:name=".FullImageActivity" >
    </activity>
  </application>

</manifest>
หรือดาวโหลด Code ได้ที่นี่

วิธีเปิดไฟล์ที่ดาวโหลด
1. แตกไฟล์ไว้ที่ C:\android\workspace\
จะเห็น 2 โฟลเดอร์เกิดขึ้น คือ
C:\android\workspace\appcompat_v7
C:\android\workspace\MyApp
2. ใน eclipse เลือกเมนู File > Import
เลือก general > Existing projects into workspace
3. คลิก Browse แล้วเลือก C:\android\workspace\
4. คลิกตามรูป แล้วกด Finishหลังจากเขียน Code สำเร็จ App จะมีหน้าตาประมาณนี้
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.