ค้นหาร้านแปล ดาวโหลด ติดต่อผม
ตั้งเวลา Server
ดูเวลาใน server
date

ตั้ง timezone เป็น กทม.
rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

ติดตั้งโปรแกรม ntp
yum install ntp
service ntpd start
chkconfig ntpd on
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.