รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
วิธีต่อ wifi ใน CentOS
1. ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น
yum install wpa*
yum install wireless-tools
yum install system-config-network*
yum install nano
ติดตั้งเสร็จแล้วดึงสายแลนออกได้เลย

2. ปิด NetworkManager
service NetworkManager stop
chkconfig NetworkManager off

3. สั่งให้ wlan0 ทำงาน
ifconfig wlan0 up

4. ดูว่า scan เจอ router หรือเปล่า (จำ SSID มาใช้ในข้อต่อไปด้วย)
iwlist wlan0 scan

5. พิมพ์คำสั่งนี้แล้วกด Enter แล้วพิมพ์รหัสผ่าน wifi แล้วกด Enter อีกครั้ง
wpa_passphrase SSID >> /etc/wpa_supplicant.conf

6. เชื่อมต่อ wifi
wpa_supplicant -B -D wext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf

7. ดูสถานะการเชื่อมต่อ
iwconfig wlan0

8. ขอ ip จาก router
dhclient wlan0

9. ตั้งค่า dsn
nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8

10. เช็คว่าต่อเน็ตได้หรือยัง
ping google.com

11. ตั้งให้ต่อเน็ตทันที ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
nano /etc/rc.local
wpa_supplicant -B -D wext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf

12. ตั้งค่า wlan0 (ส่วนที่เป็นสีน้ำเงิน ให้เอาค่าจากข้อ 7 มาใส่)
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0

DEVICE=wlan0
HWADDR=68:a3:c4:fe:96:c8
TYPE=Ethernet
UUID=1b336219-3acf-4a88-adda-856b43d66ae4
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=none
ESSID=DLink
CHANNEL=1
MODE=Managed
RATE=Auto
USERCTL=yes
NETWORKING_IPV6=no
IPADDR=192.168.1.31
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=8.8.8.8
IPV6INIT=no

13. ค่าต่างๆในข้อ 12 สามารถตั้งด้วยคำสั่งนี้ก็ได้
system-config-network
ใช้เพื่อเลือกว่าจะใช้ dhcp หรือ ip คงที่ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้รันคำสั่งนี้
service network restart

Credit :
http://linuxcommando.blogspot.com/2013/10/how-to-connect-to-wpawpa2-wifi-network.html
http://www.monids.org/2013/08/configuring-centos-64-minimal-install.html
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.