รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
วิธีใช้ htmlspecialchars, strip_tags, addslashes
ข้อความตัวอย่าง
ฝน/ตก\ที่ 'หน้า' "ต่าง"

ส่งข้อความจาก php ให้ javascript
<a href="javascript: confirm_delete( '<?=addslashes(htmlspecialchars($text)?>');">ตัวอย่าง</a>

ส่งข้อความจาก php ให้ textbox
<input type="text" name="name" value="<?=htmlspecialchars($text)?>">

ส่งข้อความจาก php ให้ MySQL
$name = addslashes(trim($_POST['name']));

อ่านข้อความมาแสดงผล โดยตัด tag html ออก
<? echo strip_tags($text); ?>
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.