รับทำเว็บ ดาวโหลด ติดต่อผม
CentOS reboot hang on Aspire One
nano /etc/grub.conf
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title OpenVZ (...)
    root (hd0,1)
    kernel /vmlinuz-... LANG=en_US.UTF-8  reboot=s
    initrd /initramfs-....img
title Other
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
เพิ่ม reboot=s ในบรรทัด kernel

หรือจะลองตัวอื่นก็ได้จนกว่าจะ reboot ไม่ค้าง

/* reboot=b[ios] | s[mp] | t[riple] | k[bd] | e[fi] [, [w]arm | [c]old] | p[ci]
warm Don't set the cold reboot flag
cold Set the cold reboot flag
bios Reboot by jumping through the BIOS (only for X86_32)
smp Reboot by executing reset on BSP or other CPU (only for X86_32)
triple Force a triple fault (init)
kbd Use the keyboard controller. cold reset (default)
acpi Use the RESET_REG in the FADT
efi Use efi reset_system runtime service
pci Use the so-called "PCI reset register", CF9
force Avoid anything that could hang.
*/

อ้างอิง : https://www.centos.org/forums/viewtopic.php?t=1164
© Copyrights 2000 - 2017 www.palthai.com. All rights reserved.